Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1.    BÖLÜM 1 / Giriş
1.1.    GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması TÜRKÖZ İNŞAAT TAAH.MOB.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan mevzuata uygun davranmak ve mevzuatı uygulamak için azami gayreti Göstermektedir. En önemli gösterge ise Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını (“Politika”) oluşturmaktır.


Bu politikada Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel
prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işlenmekte ve korunmaktadır.


1.2.    KAPSAM


Bu Politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.


Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politikanın EK-1 (“EK 1- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.


Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu politikadaki esaslarla paralel olarak kaleme alınan TÜRKÖZ İNŞAAT TAAH.MOB.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.


2.    BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR


2.1    Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi


2.1.1.    Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel veriler, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.


2.1.2.    Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almaktadır.


2.1.3.    Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve bunları iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.


2.1.4.    İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.2.1.5.    İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
 
kişisel verileri işlendikleri amaç için ilgili mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre Belirlenmiş ise bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve Belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme) ile imha edilmektedir.


2.2    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI


Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.


Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.
İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, politikanın
2.3    başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.


2.2.1    Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunda açıkça öngörülmekte ise, diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin kişisel verileri, Şirketimiz tarafından mevzuatta öngörülen çerçevede işlenebilecektir.


2.2.2    Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.


2.2.3    Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.


2.2.4    Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.2.2.5    Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.2.2.6    Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.


2.3    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi


Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
 
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.


Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, bu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:


(i)    Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.


(ii)    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.


2.4    İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Ve İşlenme Amaçları


Şirketimiz tarafından Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu Politikada belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorilerine ve bu kategoriler hakkında detaylı bilgilere bu Politikanın EK-2 (“Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.


Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politikada detaylandırılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:
1.    Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
2.    Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
3.    Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
4.    Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
5.    Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
6.    Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.
Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere bu Politikanın EK-3 (“EK 3- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.


3.    BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini
 
alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.
Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.


3.1    Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi, aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


•    Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•    Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
•    Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
•    Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
•    Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,


Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise, yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel    veriler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı
Ülke”) aktarılır.


3.2    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması


Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, bu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:


(i)    Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
(ii)    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.


Özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Yeterli Korumaya
Sahip Yabancı Ülkelere veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere özel nitelikli kişisel veriler aktarılır.
 
4.    BÖLÜM 4 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI


Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.


5.    BÖLÜM 5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI


Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.


6.    BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını,erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için,
korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.


Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.


6.1    İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi


Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.


Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dahil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.


7.    BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI


7.1    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:


1)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
3)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6)    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


7.2    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI


Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda www.turkozinsaat.com.tr adresinden ulaşılabilecek “Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.


7.3    ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ


Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.


Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve
en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.


EK-1 KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ


KİŞİSEL VERİ SAHİBİ AÇIKLAMA KATEGORİSİ


Çalışan Adayı : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve / Stajyer Adayı ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişidir.


Eski Çalışan : Şirketimiz ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten ayrılma,işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişidir.


Etkinlik Katılımcısı : Şirketimizin düzenlenmiş olduğu etkinliklere, organizasyonlara ve benzeri faaliyetlere katılım sağlayan gerçek kişidir.


Bursiyer : Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz doğrultusunda Şirketimizin mali yardım olanakların faydalanan gerçek kişidir.


Görüş /Şikayet / Öneri ve : Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmış olsun veya olmasın Bilgi Talebi Sahipleri görüşlerini/şikayetlerini/önerilerini veya bilgi ve diğer taleplerini Şirketimize ileten gerçek kişidir.
 
Ziyaretçi : Şirketimiz yerleşkelerini, internet sitelerini ziyaret eden veya Şirketimizin misafir internet ağına katılmış gerçek kişidir.


Veri Sahibi Yakınları : Şirketimiz ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve/veya çalışanlarımızın aile üyeleri ve yakınları olan kişidir.


Tedarikçi Çalışanı / : Şirketimiz ile arasındaki mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel Yetkilisi / Hissedarı sözleşmeye istinaden Şirketimize mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişidir.


İş Ortağı Çalışanı / : Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin Yetkilisi / Hissedarı satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişidir.


Diğer 3. Kişiler : İşbu Politika kapsamında dahil olup Türköz İnşaat Taah.Mob.San Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen gerçek kişiler ve diğer 3. kişilerdir.


EK-2 KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA


Kimlik Bilgisi : Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir (Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi,cinsiyet, fotoğraf gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası vb.)


İletişim Bilgisi : Telefon numarası, adres, e-posta, IP adresi ve benzeri iletişim bilgileridir.


Finansal Bilgi : Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaraolan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi verilerdir.


İşlem Güvenliği Bilgisi : Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerdir (Log kayıtları, şifre ve parolalar, vb).


Hukuki İşlem ve Uyum : Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni Bilgisi yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen
kişisel verilerdir.


Talep/Şikayet Yönetimi : Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep ve/veya şikayetin alınması ve Bilgisi değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerdir.


Görsel ve İşitsel Veri : Fotoğraf, kamera/ses kayıtları gibi görsel veya işitsel niteliğe haiz verilerdir.


Fiziksel Mekan Güvenlik : Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan Bilgisi kayıtlar ve belgelere ilişkin kamera kayıtları, ziyaretçi kayıtları gibi kişisel verilerdir.


Denetim ve Teftiş Bilgisi : Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel verilerdir


Çalışan Adayı / Stajyer : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da çalışan Adayı Bilgisi ve/veya stajyer adaylarının özgeçmiş, mülakat notları gibi kişisel verileridir.


Araç Bilgisi : Veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili plaka vb verilerdir.


Aile Bireyleri ve Yakın : Şirketimizin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde Bilgisi Şirketimizin ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki kişisel verilerdir.


Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kanunun 6. Maddesinde belirtilen (sağlık verileri, biyometrik veriler, din,üye olunan dernekler vb) verilerdir.


EK-3 KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Çalışanların işe başlama ve/veya özlük süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi
Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi
Çalışan adayı ve/veya öğrenci ve/veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi Personel temini ve/veya Şirket güvenlik süreçleri için referans ve/veya istihbarat aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Hukuk işlerinin takibi
Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt
altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ile mücadele, müşterini tanı (KYC) ve benzeri yasal ve ticari risklerin tespiti faaliyetlerinin planlanması
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde ve/veya icrası
olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi Şirketin iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 
Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve/veya takibi
Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden Dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan müşteri talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi, ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli takibi ve/veya yönetimi
çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan müşteri talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi,takibi ve/veya yönetimi


Ürün ve hizmetlerle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası


Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi


Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası


İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası


Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli Sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum
çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
süreçlerinin yürütülmesi
Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası İş faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
Çalışanlarımızın ve Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi


Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve/veya icrası
Potansiyel iş ortağı/tedarikçi/alt yüklenici seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası


EK- 4 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI


Denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.  Kanunen Yetkili Kamu Kurumları, İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu kurum ve Kuruluşları Şirketimizden bilgi/belge talep etmeye kuruluşlarının hukuki yetkisi yetkili mahkemeler, vergi daireleri v.b dahilinde talep ettiği amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıdır. sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Kanunen Yetkili Özel Kurumlar İlgili mevzuat hükümleri uyarınca İlgili özel kurum ve kanunen belirlenmiş belirli şartlara kuruluşların yürütmekte  uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun olduğu faaliyetler kapsamında belirlediği çerçevede faaliyetlerine giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.